công ty dược phẩm cung cấp thiết bị nhạy cảm tay cho franchie salw